Kategorier
Artiklar

Ventilkontroller för alla

En OVK-besiktning är obligatorisk för många, men inte för alla. Med jämna mellanrum behöver ventilsystem i alla hus gås igenom. Det kan samlas damm och mindre trevliga ämnen i alla ventiler.

Sedan början på 1990-talet har så kallade OVK-besiktningar varit obligatoriska för flera typer av fastigheter. Besiktningen innebär att byggnadens ventilationssystem ska gås igenom av en certifierad expert. Anläggningens skick kontrolleras och om det finns fel ska dessa åtgärdas inom sex månader. En besiktning där ventilationssystemet har kunnat godkännas genererar ett diplom som sedan kan placeras på en synlig plats i den berörda fastigheten. Bakgrunden till OVK-besiktningen är att man sett att många byggnader haft en mycket dålig inomhusmiljö. Tanken med kontrollen är tudelad – dels behöver människors hälsa skyddas, dels hjälper kontrollen till att hålla byggnaderna i sig i gott skick.

Vilka typer av byggnader behöver genomgå OVK-besiktningar?

Olika typer av fastigheter behöver kontrolleras enligt något olika kriterier. Detta beror både på vilken typ av ventilation som används i fastigheterna och i vilket syfte byggnaderna används. De strängaste reglerna gäller där de känsligaste delarna av befolkningen kan drabbas. Oavsett ventilationssystem ska byggnader som förskolor, skolor och vårdlokaler inspekteras var tredje år. Fel måste åtgärdas inom sex månader, och sker inte detta utdöms viten. Fastigheter som används som flerbostadshus eller kontorslokaler eller liknande samt har FT- eller FX-ventilation inspekteras var tredje år även de. Samma typ av byggnader men med S, F eller FX-ventilation ska inspekteras var sjätte år. En- och tvåbostadshus är undantagna från regeln. Där behöver en inspektion endast ske vid installationen och behöver inte upprepas. Läs mer om OVK besiktningar på denna hemsida: https://www.ovkbesiktning.nu/